Analisi geologica e geotecnica

Progettazione strutturale

Denunce opere strutturali

Analisi di vulnerabilità sismica

Collaudi statici

Certificati idoneità statica